Zajęcia rewalidacyjne

W Przedszkolu Biedroneczka dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno- Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.

Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka orzeczenie takie musi być przedstawione dyrekcji placówki do końca września danego roku.

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiaj osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

  • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
  • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
  • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
  • stymulowanie rozwoju

W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w następujących zajęciach rewalidacyjnych:

  • zajęcia logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci z trudnościami w pisaniu, liczeniu oraz z zaburzoną percepcją słuchowo – wzrokową;
  • zajęcia z psychologiem – dla dzieci z zaburzoną sferą społeczną
  • zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach
Domanice 36
08-113 Domanice

tel. +25 741 07 40
[email protected]

NIP: 821 262 95 40
REGON: 146440645

Konto: 27 1090 2688 0000 0001 2359 9177

 

Copyright © Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA

TOP