WYRÓWNYWANIE SZANS

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż

Janusz Korczak

Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stwarzamy możliwość wszechstronnego rozwoju .

W ramach zajęć oferujemy:

 • rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka
 • dobranie odpowiednich środków, form i metod pracy.

Terapeuci zajmują się zaburzeniami mowy, stosują ćwiczenia wspomagające artykulację, korygują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej lub wzrokowej, usprawniają funkcje wpływające na orientację w przestrzeni, niwelują opóźnienia rozwoju ruchowego i zaburzenia sfery emocjonalnej (nadpobudliwość, zahamowanie). Stosują różnorodne ćwiczenia i ciekawe zabawy, stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydanym na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola , jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci.

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach
Domanice 36
08-113 Domanice

tel. +25 741 07 40
[email protected]

NIP: 821 262 95 40
REGON: 146440645

Konto: 27 1090 2688 0000 0001 2359 9177

 

Copyright © Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA

TOP