STATUT

Niepublicznego Przedszkola Biedroneczka

§1

Postanowienia ogólne

1. Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka, zwane dalej niepublicznym przedszkolem działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z póz. zm.)

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzeni i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

c) Niniejszego Statutu

2. Siedziba Niepublicznego przedszkola znajduje się w budynku przy ulicy Domanice

36w Domanicach, 08-113 Domanice

a) Przedszkole używa pieczątki :

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka s.c
Joanna Kielmas , Agnieszka Teodorczuk
08-113 Domanice 36
Nip 821 262 95 40 Regon 143768227
Tel 503 010 134 , 692 073 384

3. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka są Agnieszka Teodorczuk i Joanna Kielmas

4. Przedszkole jest placówką niepubliczną

a) Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie przygotowywane na miejscu pod nadzorem służb sanitarnych.

§ 2

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Do podstawowych zadań Przedszkola należy:

∙objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

∙szanowanie i przestrzeganie praw dziecka

∙stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

∙kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

∙przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

∙umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

∙prowadzenie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej, wyrabianie u dzieci nawyków higienicznych, zdrowotnych, ekologicznych.

∙prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.

∙udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

∙integracja dzieci niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych,

∙zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie

∙zatrudnienie odpowiedniej kadry i dbałość o rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci.

∙promowanie wśród mieszkańców gminy znaczenia i potrzeby edukacji przedszkolnej.

3. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

∙wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

∙rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

∙kształtowanie dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

∙kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

∙dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

∙współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci,

∙udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu prowadzenia prawidłowej opieki i wychowania nad nimi,

∙prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w Przedszkolu. Dbanie o jakość i wyniki tej pracy.

∙poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

∙tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

∙wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób jego własnych doświadczeń.

∙otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości.

§ 3

Zakres i sposób wykonywania zadań

1. Zasady sprawowania opieki w Przedszkolu:

•każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej lub dwóm nauczycielkom ewentualne jednej nauczycielce i pomocy nauczyciela.

•podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych

grup odbywają się na placu zabaw ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

•w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci,

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców /Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z

Przedszkola lub odbieranie przez osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

4. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic / Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

5. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.

6. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice / Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie.

§ 4

Organy Przedszkola i ich kompetencje

Organami Przedszkola są:

∙Organ Prowadzący

∙Dyrektor Przedszkola

∙Dyrektor Administracyjny

∙Rada Pedagogiczna

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

∙Reprezentowanie Przedszkola przed organami administracji państwowej a także innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi

∙Współpraca z biurami rachunkowymi i kancelariami prawnymi

∙bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola,

∙organizacja zajęć specjalistycznych

∙przygotowywanie informacji statystycznych z zakresu objętego SIO

∙planowanie i nadzór nad realizacją zakupów pomocy dydaktycznych

∙sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami,

∙realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty lub Radę Pedagogiczną,

∙realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

∙czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

∙współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie spraw bieżących.

3. Do zadań Organu Prowadzącego należy:

-koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu,

-podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,

-powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola

-zatrudnianie pracowników Przedszkola

4. Do zadań Dyrektora Administracyjnego należy:

∙Reprezentowanie Przedszkola przed organami administracji państwowej a także innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi

∙Współpraca z biurami rachunkowymi i kancelariami prawnymi

∙Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych

∙Zarządzanie płynnością finansową

∙Przygotowywanie informacji statystycznych i rozliczeń finansowych

∙Prowadzenie gospodarki materiałowej

∙Planowanie i nadzór nad realizacją zakupów w tym zakupów artykułów spożywczych i sanitarno-higienicznych

∙Zatrudnianie pracowników

∙Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie spraw bieżących.

5. W Przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora, którego zakres obowiązków określi Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

§5

Rada Rodziców

1. W Przedszkolu nie działa Rada Rodziców:

2. Rodzice/Opiekunowie współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo- dydaktycznych, wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci i współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.

§ 6

Organizacja Przedszkola

1. Na zajęcia w Przedszkolu są przeznaczone wyposażone kompleksowo sale mieszczące się w budynku pod adresem Domanice 36.

2. Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w dni robocze od godz. 6. 30 do 16. 30.

3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2. 5 do 6 lat.

4. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności,

w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości od marca do września w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 16. 00 w siedzibie Przedszkola (08-114 Domanice 36) .

5. Dyrektor Przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki bez określenia przyczyn

6. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i zapoznania się z Regulaminem. Rodzice zapoznawani są z kryteriami rekrutacji. Ponadto powinni poddać dziecko badaniom dziecko w lekarskim celem określenia możliwości jego uczestnictwa w zajęciach i otrzymania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach.

7. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w 4 grupach, w których maksymalna liczba dopuszczalna liczba dzieci w grupie to 25 osób.

7. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się

25godzin tygodniowo.

8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowywany przez wychowawców.

9. Ramowy rozkład dnia określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu. Podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.

10. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

11. W czasie trwania zajęć dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw.

12. W okresie rekrutacji oraz w czasie roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych, spotkaniach organizacyjnych i szkoleniowych, których celem jest zapoznanie z działalnością przedszkola, programem wsparcia oraz współpraca z nauczycielami.

Przedszkole udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:

•diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka

•indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,

•organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,

• prowadzenie konsultacji psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców

inauczycieli

•organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców

8. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. .Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i dni między świątecznych oraz przerwy wakacyjnej, ustalonych przez dyrektora przedszkola. W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.

10. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości placówki.

11. Rodzaje zajęć dodatkowych, terminy i czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

12. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

13. W Przedszkolu nie podaje się żadnych leków.

14. W przypadku zachorowania dziecka w Przedszkolu powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.

15. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka ) pracownik Przedszkola wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu przybycia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora.

18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci korzystają z palcu zabaw.

§ 7

Ogólne zasady pobytu dziecka w Przedszkolu

1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Umowa z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z rodzicami zawierana jest przez Dyrektora Przedszkola. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice

2. W zajęciach przedszkolnych uczestniczyć może jedynie dziecko zdrowe. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie nauczyciela.

3. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną osobę upoważnioną przez rodziców jedynie w formie pisemnej w Karcie Zgłoszeniowej.

4. Po przyprowadzeniu i przebraniu dziecka w szatni rodzic powinien wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia i przekazać pod opiekę nauczycielowi.

5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do Przedszkola od godz. 6. 30 i odbierania go do godz. 16. 30

6. Rodzice zobowiązani są do regularnego przyprowadzania dziecka do Przedszkola.

7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do placówki bez zgody nauczyciela.

§ 8

Prawa i obowiązki wychowanków Przedszkola

1. Dziecko przebywające w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) akceptacji jego osoby,

h) różnorodności doświadczeń,

i) badania i eksperymentowania,

j) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,

k) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

l) zdrowego żywienia,

m) nauki regulowania własnych potrzeb,

o) wypoczynku kiedy jest zmęczone.

2. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola:

a) Na prośbę rodzica wyrażoną w formie pisemnej z obowiązującym trzydziestodniowym wypowiedzeniem.

b) W przypadku, gdy dziecko opuści ponad 30% z ogólnej liczby zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych,

c) stwarza zagrożenie dla siebie i innych dzieci poprzez nieodpowiednie zachowanie.

§ 9

Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie.

c) otrzymywania wszelkich informacji dotyczących dziecka w każdym czasie, bezpośrednio od nauczyciela.

d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

e) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy w Przedszkolu.

f) Rodzice (opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych dla rodziców, imprezach ogólnoprzedszkolnych oraz zajęciach.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego Statutu

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

c) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

d) regulowanie do 5-tego dnia każdego dnia miesiąca z góry opłat z tytułu czesnego

§ 10

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Podstawowa zasadą jest zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.

2. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiadają wychowawcy sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

3. Podczas zajęć w Przedszkolu nauczycielowi może być przydzielona pomoc nauczyciela.

§ 11

Terminy przerw pracy Przedszkola

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się od 01 września i trwa do 31 sierpnia z przerwą wakacyjną.

2. W Przedszkolu obowiązują przerwy przewidziane w organizacji roku szkolonego

3. Kalendarz roku szkolnego Przedszkola podawany jest do wiadomości Rodziców na początku roku, udostępniony jest również na tablicy ogłoszeń.

§ 12

Zakres zadań i obowiązków nauczyciela prowadzącego zajęcia w Przedszkolu

1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi jest:

a) prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w Przedszkolu. Dbanie o jakość i wyniki tej pracy.

b) poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

c) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

e) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób jego własnych doświadczeń.

f) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości.

2. W zakresie współpracy z rodzicami jest:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

b) współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji, wspieranie działań wychowawczych rodziców.

c) prowadzenie rozmów motywacyjnych z rodzicami w zakresie uczestnictwa dzieci w zajęciach Przedszkola.

3. W zakresie planowania i dokumentowania wyników swojej pracy jest prowadzenie systematycznej i rzetelnej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej wszystkich dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Obowiązki nauczyciela to m.in:

a) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych.

b) dbałość o estetykę oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia z dziećmi.

c) przygotowywanie imprez integracyjnych z udziałem rodziców i prezentacja postępów dzieci.

d) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematycznie podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

e) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Szczegółowe opisy obowiązków nauczycieli zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.

§ 13

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez: organizację spotkań indywidualnych dla dzieci i rodziców z psychologiem i pedagogiem

§ 14

Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Przedszkolu w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Przedszkola

2. W dzienniku zajęć Przedszkola wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy ich zamieszkania.

3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Przedszkola, przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym dniu.

§ 15

Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

Środki finansowe na działalność Przedszkola pochodzą z :

a) dotacji oświatowej

b) darowizn,

c) wpłat rodziców,

d) dofinansowań i subwencji realizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne

e) Unii Europejskiej

§16

Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola: dyrektora, nauczycieli, rodziców/opiekunów.

2. Zmiany w statucie zgłasza się do organu rejestrowego.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 1. 09.2016 r.

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach
Domanice 36
08-113 Domanice

tel. +25 741 07 40
[email protected]

NIP: 821 262 95 40
REGON: 146440645

Konto: 27 1090 2688 0000 0001 2359 9177

 

Copyright © Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA

TOP